پنج راهی برنجی

پنج راهی برنجی جهت نصب و راه اندازی مجموعه ی پمپ آب ( الکتروپمپ)، پرشر سوییچ، درجه پرشر(فشارسنج)  و منبع آب تحت فشار (که می تواند توسط یک لوله فلکسیبل به پنج راهی متصل شود) می باشد.

به این ترتیب که:


1.    پنج راهی برنجی بر روی خروجی پمپ متصل می شود.
2.    منبع آب تحت فشار به بخش فوقانی پنج راهی برنجی متصل ی شود.
3.    درجه پرشر به بخش جانبی پنج راهی برنجی متصل می شود.
4.    پرشر سوییچ به بخش جانبی مقابل درجه متصل می شود.
ویژگی ها:
1.    تمام برنجی
2.    اتصالات شامل: 

 رزوه نر: "4/1 _  رزوه ماده :"4/1 _  رزوه نر: "1 _  2 عدد رزوه ماده : "1